Dret de família

 • Separacions i divorcis
 • Parelles de fet
 • Guarda i custòdia de menors
 • Custòdies compartides
 • Modificació de mesures (canvis de custòdia, augment, disminució o extinció de pensió d’aliments i de pensió compensatòria)
 • Execució de Sentències (impagament de pensions, règim de visites)
 • Demandes de paternitat (impugnació i reclamació)
 • Pàtria potestat
 • Règim de visites a favor dels padrins
 • Tuteles
 • Divorcis internacionals
 • Dissolució i liquidació de guanys
 • Incapacitats