Serveis

Dret de familia

 • Separacions i divorcis
 • Parelles de fet
 • Guarda i Custòdia de menors
 • Custòdies compartidas
 • Modificació de mesures (canvis de custòdia, augment, disminució o extinció de pensió d’aliments i de pensió compensatòria)
 • Ejecució de Sentencies (impagament de pensions, règim de visites)
 • Demandes de paternitat (impugnació i reclamació)
 • Pàtria potestat
 • Régim de visites a favor dels avis
 • Tutelas
 • Divorcis internacionals
 • Disolució i liquidació de ganancials
 • Incapacitats

 


©2020